Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w życie weszła w maju br., wprowadziła  nowe formy wsparcia przedsiębiorców współpracujących z Urzędami Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej jest zainteresowany zacieśnianiem współpracy z rudzkimi firmami. Korzysta z możliwości zaoferowania pracodawcom nowych form pomocy, pozyskując środki finansowe na realizację m.in. bonów zatrudnieniowych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Bon zatrudnieniowy daje pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia.  Refundacja wynagrodzenia oraz składek przysługuje pracodawcy na okres 12 miesięcy, jednak po upływie tego okresu pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania pracownika przez okres kolejnych 6 miesięcy.

W przypadku refundacji składki ubezpieczenia społecznego, rudzki Urząd Pracy na podstawie umowy zawartej  z pracodawcą ma  możliwość zrefundowania  kosztów poniesienia tej składki. Refundacja obejmuje osoby do 30 roku życia, podejmujące pracę po raz pierwszy, zatrudniane na podstawie skierowania z Urzędu Pracy.  Zwrot kosztów ubezpieczenia przysługuje na okres do 12 miesięcy, w kwocie określonej w umowie podpisywanej z Urzędem, jednak nie wyższej niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Po opływie okresu refundacji określonego w umowie, pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanej osoby bezrobotnej przez okres kolejnych 6 miesięcy. Nowa forma pomocy pozwoli rudzkim przedsiębiorcom znacząco ograniczyć koszty związane z przyjęciem do pracy nowych osób.

Bliższych informacji udziela Powiatowy Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu: 32 771 59 11.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z  o.o. ogłasza konkurs na Innowacyjnego Przedsiębiorcę Roku, który realizowany jest w ramach projektu systemowego Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych, finansowanego w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
„Innowacyjny Przedsiębiorca Roku” jest skierowany do przedsiębiorców, którzy skorzystali z usługi Audytu Innowacyjności w ramach projektu systemowego PARP „KSI KSU Doradztwo dla innowacyjnych” i mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Konkurs jest przeprowadzany dla przedsiębiorstw należących do sektora MŚP, posiadających siedzibę na terenie Polski, prowadzących działalność w formie spółki handlowej lub cywilnej, a także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Celem konkursu jest:
- promocja innowacyjnych przedsiębiorstw,
- promocja innowacji wprowadzanych przez podmioty gospodarcze,
- zachęcanie firm do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz doskonalenia wykorzystywanych metod i procesów,
- wybór najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców w kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca.
Aby zgłosić udział w konkursie wystarczy wypełnić załączony Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 września 2014 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. 32  339 31 66
www.ksi.gapr.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

W ramach europejskiego instrumentu finansowego PROGRES, polscy mikroprzedsiębiorcy oraz osoby planujące samozatrudnienie mogą uzyskać dostęp do preferencyjnych pożyczek w wysokości do 25 tys. euro. O mikrokredyt może ubiegać się każdy, kto chce rozpocząć pracę na własny rachunek lub założyć albo rozwijać działalność mikrofirmy, która zatrudnia poniżej 10 osób. Kredyt może uzyskać osoba bezrobotna lub która wycofała się z rynku pracy na pewien czas.

Można uzyskać pożyczkę lub kredyt ze specjalnym unijnym, bezpłatnym zabezpieczeniem, jakim jest gwarancja Unii Europejskiej, która jest zwolniona z opłat i nieobjęta statusem pomocy publicznej.  Zaletą tego instrumentu jest to, że finansowanie jest dostępne także dla mikroprzedsiębiorców albo planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy nie dostaną go na normalnych warunkach rynkowych, gdyż nie mają odpowiednich zabezpieczeń czy wymaganej historii kredytowej, ze względu na krótki okres działalności.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Inicjatywa Mikro

ul. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

(12) 446 60 50, (12) 421 47 58

e-mail: sekretariat@inicjatywamikro.pl

 

 

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła pilotażowy program wsparcia mikro i małych firm. Celem nowej usługi jest pomoc w realizacji przedsięwzięć gospodarczych finansowanych ze środków zwrotnych: kredytu lub leasingu.  Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mają pomysł na rozwój firmy ale brakuje im kapitału na jego realizację, w ostatnich trzech latach nie skorzystali z finansowania zewnętrznego, mieli trudności z uzyskaniem kredytu lub leasingu i potrzebują profesjonalnej pomocy.

W ramach tego programu mikro i mali przedsiębiorcy mogą korzystać z doradztwa i szkoleń, a 13 podmiotów wsparcia pomoże przygotować się do ubiegania się o finansowanie. 4 banki przygotowały oferty preferencyjnego finansowania, które zostały dostosowane do potrzeb MSP poprzez obniżkę marży i oprocentowania oraz poprzez uproszczenie procedur.

Skorzystanie z nowej usługi poprawi wiedzę przedsiębiorców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć z udziałem finansowania zwrotnego i pozwoli na samodzielne korzystanie z tej formy wsparcia w przyszłości.

Szczegółowych informacji udziela:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
e-mail: biuro@parp.gov.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

  • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
  • za projekt z branży ICT,
  • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do dnia 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego udziela pożyczek na start w biznesie. Pożyczkobiorcą może być mieszkaniec województwa śląskiego, planujący uruchomić firmę do 30 września 2015 r., który nie prowadził działalności w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Główna siedziba przedsiebiorstwa, które zamierza uruchomić pożyczkobiorca musi znajdować się w województwie śląskim, ale działalność operacyjną firma może prowadzić na całym świecie. W ramach projektu osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą pożyczyć od Funduszu Górnoślaskiego od 10 tys. do 50 tys zł na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oprocentowanie promocyjne wynosi tylko 1%. Dodatkowo pożyczkobiorcy mogą skorzystać z przygotowanych dla nich szkoleń z podstaw zakładania firmy, a także indywidualnego doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności – już po zarejestrowaniu firmy.

Pożyczki można przeznaczyć na cele inwestycyjne i obrotowe. Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest utrzymanie działalności co najmniej przez rok od dnia zawarcia umowy. Ponadto jest również zobowiązany do współpracy z liderem projektu - Funduszem Górnośląskim w zakresie udostępniania informacji niezbędnych do monitorowania, kontroli i ewaluacji projektu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie udzielania pożyczek na start w biznesie udziela:

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

40-039 Katowice,

ul. Powstańców 17, pok.202

 

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Przedsiębiorcy z sektora MSP mogą pozyskać bezzwrotne dotacje z programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Polski pod nazwą „The Green Industry Innovation Programme Poland”. Program wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Projekty, które mają szanse na dofinansowanie powinny obejmować opracowanie i wdrożenie ekologicznych i innowacyjnych technologii. W ramach programu można otrzymać pieniądze także na rozwój produktów i usług proekologicznych oraz opracowanie i wdrożenie przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych. Wspierane będą również działania dodatkowe powiązane z tymi projektami, np. szkolenia.

Kwoty możliwe do uzyskania z tego programu wynoszą od 170 tys. do 1,5 mln euro. Poziom dofinansowania projektu wynosi od 50% do 80%. O pieniądze mogą starać się wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na rodzaj formy prawnej, które działają na rynku co najmniej rok podatkowy. Wykluczone zostały jedynie firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie:

www.norwaygrants-greeninnovation.no

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Już po raz drugi Prezydent Miasta Ruda Śląska wraz z Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. oraz Śląskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym przy współudziale Banku Spółdzielczego w Gliwicach organizuje konferencję gospodarczą dla rudzkich przedsiębiorców. W tym roku tematem przewodnim konferencji będą perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszego miasta w latach 2014 – 2020. Dzięki temu nasze lokalne firmy będą mogły dowiedzieć się między innymi, jakiego rodzaju instrumenty wsparcia oferować będzie Urząd Miasta, jakie są możliwości finansowania działalności gospodarczej za pomocą instrumentów bankowych, ale przede wszystkim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opowiedzą o założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, który przez najbliższe 7 lat będzie głównym źródłem wsparcia przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej. Swoją aktualną ofertę wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw przedstawi również Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Chorzowie między innymi zaprezentuje funkcjonalność nowoczesnych elektronicznych usług adresowanych miedzy innymi dla naszych przedsiębiorców.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 10.04.2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26.

Szczegółowych informacji udziela:

Tomasz Bednarek

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.,

ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska,

tel. 32 248 77 86,

email: tbednarek@rarinwestor.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

beznazwy

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wspólnie z firmą PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. 1 października realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. : „HACCP znaczy ZDROWY: profesjonalizacja kadr śląskich mikroprzedsiębiorstw  branży spożywczej, w zakresie jakości HACCP”.

ADRESAT: Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego działających w branży spożywczej oraz turystycznej (sekcja dot. wyżywienia) i ich pracowników/właścicieli pracujących/zamieszkujących na obszarze śląska.

FORMY WSPARCIA: Projekt daje możliwość udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach:

1. Audytor Wewnętrzny systemu HACCP  – zakończone egzaminem

2. Pełnomocnik systemu HACCP – zakończone egzaminem

oraz wybranym firmom skorzystania z BEZPŁATNEGO doradztwa w zakresie HACCP.

Więcej na temat projektu na stronie www.haccp.katowice.pl

 

Bliższych informacji udziela:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

ul. Opolska 15

40-084 Katowice

tel. 032 781 48 53

fax 032 351 11 86

Comments Komentowanie nie jest możliwe

fk_mikro_2014

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy po raz dziesiąty oganizuje Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych a jego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnej społeczności, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes. Konkurs przeznaczony jest dla firm, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Pula nagród w konkursie wynosi 85 000 zł. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2014. Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w trzech kategoriach, po 15 000 zł każda. Kapituła Konkursu może uhonorować wybrane firmy dodatkowymi wyróżnieniami.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje związane z konkursem znajdą Państwo na poniższej stronie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy:

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6158.htm

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 13 kwietnia 2014 roku.  Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Partnerem merytorycznym konkursu jest Microfinance Centre oraz Koalicja na rzecz mikroprzedsiębiorczości.

Zachęcamy rudzkie mikroprzedsiębiorstwa do udziału w konkursie.

 

Bliższych informacji udziela:

Sekretariat konkursu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2014″

ul. R.Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa,

tel. 22 826 83 24 wew.21,

e-mail: mikro@kronenberg.org.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe