Zapraszamy Państwa w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do wzięcia udziału w badaniu związanym z oceną wykorzystania środków finansowych dostępnych dla przedsiębiorców w latach 2007-2013, jak również potrzebami w tym zakresie w latach kolejnych.

Jesteście Państwo przedstawicielami firm z województwa śląskiego, w którym w latach 2014-2020 będą oferowane przedsiębiorcom z  sektora MSP instrumenty finansowe jak pożyczki i poręczenia na cele inwestycyjne i obrotowe. Zapraszając Państwa do wypełnienia ankiety chcielibyśmy uzyskać wiedzę, która pozwoli nam na takie zaprogramowanie procesu udzielania wsparcia, aby jak najpełniej odpowiadało ono na zgłoszone potrzeby.

Proszę zakliknąć w poniższy link, aby przejść do ankiety:

http://badania.asm-poland.com.pl/2c649039ab1158f13a7ec2af7dd284f2.pg?CAWI_ID=226

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Zespół badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Comments Brak komentarzy »

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej rozpoczął nabór na kolejne szkolenia organizowane w ramach projektu „Kurs na kapitał”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej, która chce poszerzyć wiedzę i kompetencje podczas szkoleń w zakresie: e-biznesu (20-21.11.2014), reklamy w mikrofirmie (4-5.12.2014), stresu i wypalenia zawodowego (15-16.01.2015).

Wzięcie udziału w szkoleniu „E-biznes” przyczyni się do szczegółowego poznania zagadnień związanych z podstawami e-biznesu, efektywną organizacją e-biznesu, niezbędną do tego rodzaju działalności technologią i infrastrukturą, a także działalnością marketingową. Podczas szkolenia „ABC reklamy w mikrofilmie” jego uczestnicy zapoznają się z tematyką skutecznych sposobów dotarcia do klientów, współczesnych środków reklamy, firmy w Internecie oraz wykorzystania social mediów w kampanii reklamowej. Natomiast w trakcie szkolenia poświęconego tematyce stresu i wypalenia zawodowego uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się z zagadnieniami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, jak również technikami radzenia sobie ze stresem.

Warto zaznaczyć, iż udział w proponowanych szkoleniach jest bezpłatny. Organizowane w ramach projektu „Kurs na kapitał” szkolenia to także doskonała sposobność do nawiązania współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, również w innych aspektach wspierania przedsiębiorczości.
Biorąc pod uwagę ograniczoną liczę miejsc na każde z organizowanych szkoleń zachęcamy do jak najszybszego wypełnienia formularza aplikacyjnego dostępnego pod adresem: http://www.puprudaslaska.pl/urzad_pracy/EFS-Kursnakapital.html

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym, zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej adresowanej do przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk gospodarczych pt. Fundusze europejskie dla firm w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 14 listopada br. o godz. 11.00 w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosonowcu przy ul. Klilińskiego 43.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia pozyskiwania przez przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz programów krajowych: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja poświęcona będzie także problematyce współpracy sieciowej, klastrów i współpracy biznesu z instytucjami naukowo-badawczymi.

Konferencja będzie miała charakter praktyczny i pozwoli uzyskać użyteczną, aplikacyjną wiedzę na temat:

  • Możliwości i zasad występowania przez firmy o środki europejskie w nowym okresie programowania (2014-2020),
  • Zasad przygotowywania wniosków o fundusze europejskie,
  • Obszarów tematycznych i rodzajów przedsięwzięć, które mają największą szansę na uzyskanie dofinansowania

Szczegółowe informacje na temat programu udziela:

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,

tel. 32 363-12-38, kom. 883-558-188,

piotr.celej@humanitas.edu.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Firmę można zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl na dwa sposoby:

1. Przez certyfikowany podpis elektroniczny, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu i służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie takiego podpisu jest płatne.    

2. Darmową  alternatywą certyfikowanego podpisu elektronicznego jest profil zaufany, który  umożliwia korzystanie z podpisu na portalu ePUAP. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. Strona www.epuap.gov.pl daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Profil Zaufany uzyskuje się poprzez utworzenie konta na ePUAP www.epuap.gov.pl, a następnie złożenie odpowiedniego wniosku na ePUAP. Nie jest przy tym wymagane składanie żadnych podpisów elektronicznych. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP.
Uzyskanie Profilu Zaufanego możliwe jest również po przez samozaufanie, jest to funkcja pozwalającej na podpisanie Profilu Zaufanego własnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wystarczy zalogować się na stronę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i wysyła do wybranego urzędu.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w życie weszła w maju br., wprowadziła  nowe formy wsparcia przedsiębiorców współpracujących z Urzędami Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej jest zainteresowany zacieśnianiem współpracy z rudzkimi firmami. Korzysta z możliwości zaoferowania pracodawcom nowych form pomocy, pozyskując środki finansowe na realizację m.in. bonów zatrudnieniowych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Bon zatrudnieniowy daje pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia.  Refundacja wynagrodzenia oraz składek przysługuje pracodawcy na okres 12 miesięcy, jednak po upływie tego okresu pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania pracownika przez okres kolejnych 6 miesięcy.

W przypadku refundacji składki ubezpieczenia społecznego, rudzki Urząd Pracy na podstawie umowy zawartej  z pracodawcą ma  możliwość zrefundowania  kosztów poniesienia tej składki. Refundacja obejmuje osoby do 30 roku życia, podejmujące pracę po raz pierwszy, zatrudniane na podstawie skierowania z Urzędu Pracy.  Zwrot kosztów ubezpieczenia przysługuje na okres do 12 miesięcy, w kwocie określonej w umowie podpisywanej z Urzędem, jednak nie wyższej niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Po opływie okresu refundacji określonego w umowie, pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanej osoby bezrobotnej przez okres kolejnych 6 miesięcy. Nowa forma pomocy pozwoli rudzkim przedsiębiorcom znacząco ograniczyć koszty związane z przyjęciem do pracy nowych osób.

Bliższych informacji udziela Powiatowy Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu: 32 771 59 11.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z  o.o. ogłasza konkurs na Innowacyjnego Przedsiębiorcę Roku, który realizowany jest w ramach projektu systemowego Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych, finansowanego w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
„Innowacyjny Przedsiębiorca Roku” jest skierowany do przedsiębiorców, którzy skorzystali z usługi Audytu Innowacyjności w ramach projektu systemowego PARP „KSI KSU Doradztwo dla innowacyjnych” i mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Konkurs jest przeprowadzany dla przedsiębiorstw należących do sektora MŚP, posiadających siedzibę na terenie Polski, prowadzących działalność w formie spółki handlowej lub cywilnej, a także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Celem konkursu jest:
- promocja innowacyjnych przedsiębiorstw,
- promocja innowacji wprowadzanych przez podmioty gospodarcze,
- zachęcanie firm do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz doskonalenia wykorzystywanych metod i procesów,
- wybór najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców w kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca.
Aby zgłosić udział w konkursie wystarczy wypełnić załączony Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 września 2014 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. 32  339 31 66
www.ksi.gapr.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

W ramach europejskiego instrumentu finansowego PROGRES, polscy mikroprzedsiębiorcy oraz osoby planujące samozatrudnienie mogą uzyskać dostęp do preferencyjnych pożyczek w wysokości do 25 tys. euro. O mikrokredyt może ubiegać się każdy, kto chce rozpocząć pracę na własny rachunek lub założyć albo rozwijać działalność mikrofirmy, która zatrudnia poniżej 10 osób. Kredyt może uzyskać osoba bezrobotna lub która wycofała się z rynku pracy na pewien czas.

Można uzyskać pożyczkę lub kredyt ze specjalnym unijnym, bezpłatnym zabezpieczeniem, jakim jest gwarancja Unii Europejskiej, która jest zwolniona z opłat i nieobjęta statusem pomocy publicznej.  Zaletą tego instrumentu jest to, że finansowanie jest dostępne także dla mikroprzedsiębiorców albo planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy nie dostaną go na normalnych warunkach rynkowych, gdyż nie mają odpowiednich zabezpieczeń czy wymaganej historii kredytowej, ze względu na krótki okres działalności.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Inicjatywa Mikro

ul. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

(12) 446 60 50, (12) 421 47 58

e-mail: sekretariat@inicjatywamikro.pl

 

 

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadziła pilotażowy program wsparcia mikro i małych firm. Celem nowej usługi jest pomoc w realizacji przedsięwzięć gospodarczych finansowanych ze środków zwrotnych: kredytu lub leasingu.  Usługa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mają pomysł na rozwój firmy ale brakuje im kapitału na jego realizację, w ostatnich trzech latach nie skorzystali z finansowania zewnętrznego, mieli trudności z uzyskaniem kredytu lub leasingu i potrzebują profesjonalnej pomocy.

W ramach tego programu mikro i mali przedsiębiorcy mogą korzystać z doradztwa i szkoleń, a 13 podmiotów wsparcia pomoże przygotować się do ubiegania się o finansowanie. 4 banki przygotowały oferty preferencyjnego finansowania, które zostały dostosowane do potrzeb MSP poprzez obniżkę marży i oprocentowania oraz poprzez uproszczenie procedur.

Skorzystanie z nowej usługi poprawi wiedzę przedsiębiorców w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć z udziałem finansowania zwrotnego i pozwoli na samodzielne korzystanie z tej formy wsparcia w przyszłości.

Szczegółowych informacji udziela:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25
e-mail: biuro@parp.gov.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

  • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
  • za projekt z branży ICT,
  • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

do dnia 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30

na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego udziela pożyczek na start w biznesie. Pożyczkobiorcą może być mieszkaniec województwa śląskiego, planujący uruchomić firmę do 30 września 2015 r., który nie prowadził działalności w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Główna siedziba przedsiebiorstwa, które zamierza uruchomić pożyczkobiorca musi znajdować się w województwie śląskim, ale działalność operacyjną firma może prowadzić na całym świecie. W ramach projektu osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą pożyczyć od Funduszu Górnoślaskiego od 10 tys. do 50 tys zł na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oprocentowanie promocyjne wynosi tylko 1%. Dodatkowo pożyczkobiorcy mogą skorzystać z przygotowanych dla nich szkoleń z podstaw zakładania firmy, a także indywidualnego doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności – już po zarejestrowaniu firmy.

Pożyczki można przeznaczyć na cele inwestycyjne i obrotowe. Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest utrzymanie działalności co najmniej przez rok od dnia zawarcia umowy. Ponadto jest również zobowiązany do współpracy z liderem projektu - Funduszem Górnośląskim w zakresie udostępniania informacji niezbędnych do monitorowania, kontroli i ewaluacji projektu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie udzielania pożyczek na start w biznesie udziela:

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

40-039 Katowice,

ul. Powstańców 17, pok.202

 

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe