Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło plan konkursów na wnioski o granty na 2015 r. Wśród nowych propozycji znalazły się programy mające na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych w działalności gospodarczej. Dotyczy to również współpracy uczelni z biznesem. W ramach programów przyznawane będą środki unijne i krajowe na szeroko rozumianą działalność badawczo-rozwojową.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

Comments Brak komentarzy »

Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje szkolenie e-learning „Ochrona danych osobowych w MŚP”. Szkolenie w przystępny sposób, na prostych i praktycznych przykładach, prezentuje najważniejsze informacje z tego obszaru. Przygotowuje też przedsiębiorcę do ewentualnej kontroli GIODO, a także informuje o współpracy GIODO i PIP.

Szkolenie e-learning może przejść każdy przedsiębiorca lub pracownik, który ma komputer czy notebook z dostępem do internetu i zarejestruje się na portalu Akademii PARP. Zapraszamy również osoby planujące działalność gospodarczą. Warto, aby jeszcze przed rozpoczęciem nowego biznesu zastanowiły się, czy i jaki sposób będą musiały chronić dane osobowe.

Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje 46 szkoleń e-learning i 45 szkoleń m-learning. Przedsiębiorcy i pracownicy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Bliższe informacje można uzyskać:

Infolinia: 0 801 444 677

www.akademiaparp.gov.pl

e-mail: msp@akademiaparp.gov.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

18 listopada w godzinach od 8:30 do 14:00 w sali ratuszowej Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 46 specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, absolwenci wyższych uczelni, w okresie czterech lat od dnia otrzymania dyplomu, absolwenci szkół średnich (w tym samym okresie) oraz studenci ostatniego roku studiów, zdecydowani na założenie działalności gospodarczej, będą mogli ubiegać się o pożyczkę z programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” od 17 listopada 2014 r.

Maksymalna wartość pożyczki to 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju (aktualnie ok. 75 tys. zł). Pieniądze będzie można pożyczyć na maksymalnie 7 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do roku. Atrakcyjne oprocentowanie pożyczki wynosi tylko 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualnie 0,56 % w skali roku).

Osoby zakwalifikowane do otrzymania pożyczki otrzymają również bezpłatne doradztwo i szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania i prowadzenia księgowości.

 

Bliższych informacji udziela:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Tel. 77 454 25 97
e-mail: frssek@fundacja.opole.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy Państwa w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do wzięcia udziału w badaniu związanym z oceną wykorzystania środków finansowych dostępnych dla przedsiębiorców w latach 2007-2013, jak również potrzebami w tym zakresie w latach kolejnych.

Jesteście Państwo przedstawicielami firm z województwa śląskiego, w którym w latach 2014-2020 będą oferowane przedsiębiorcom z  sektora MSP instrumenty finansowe jak pożyczki i poręczenia na cele inwestycyjne i obrotowe. Zapraszając Państwa do wypełnienia ankiety chcielibyśmy uzyskać wiedzę, która pozwoli nam na takie zaprogramowanie procesu udzielania wsparcia, aby jak najpełniej odpowiadało ono na zgłoszone potrzeby.

Proszę zakliknąć w poniższy link, aby przejść do ankiety:

http://badania.asm-poland.com.pl/2c649039ab1158f13a7ec2af7dd284f2.pg?CAWI_ID=226

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Zespół badawczy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej rozpoczął nabór na kolejne szkolenia organizowane w ramach projektu „Kurs na kapitał”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej, która chce poszerzyć wiedzę i kompetencje podczas szkoleń w zakresie: e-biznesu (20-21.11.2014), reklamy w mikrofirmie (4-5.12.2014), stresu i wypalenia zawodowego (15-16.01.2015).

Wzięcie udziału w szkoleniu „E-biznes” przyczyni się do szczegółowego poznania zagadnień związanych z podstawami e-biznesu, efektywną organizacją e-biznesu, niezbędną do tego rodzaju działalności technologią i infrastrukturą, a także działalnością marketingową. Podczas szkolenia „ABC reklamy w mikrofilmie” jego uczestnicy zapoznają się z tematyką skutecznych sposobów dotarcia do klientów, współczesnych środków reklamy, firmy w Internecie oraz wykorzystania social mediów w kampanii reklamowej. Natomiast w trakcie szkolenia poświęconego tematyce stresu i wypalenia zawodowego uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się z zagadnieniami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, jak również technikami radzenia sobie ze stresem.

Warto zaznaczyć, iż udział w proponowanych szkoleniach jest bezpłatny. Organizowane w ramach projektu „Kurs na kapitał” szkolenia to także doskonała sposobność do nawiązania współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, również w innych aspektach wspierania przedsiębiorczości.
Biorąc pod uwagę ograniczoną liczę miejsc na każde z organizowanych szkoleń zachęcamy do jak najszybszego wypełnienia formularza aplikacyjnego dostępnego pod adresem: http://www.puprudaslaska.pl/urzad_pracy/EFS-Kursnakapital.html

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym, zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji szkoleniowej adresowanej do przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk gospodarczych pt. Fundusze europejskie dla firm w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 14 listopada br. o godz. 11.00 w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosonowcu przy ul. Klilińskiego 43.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia pozyskiwania przez przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz programów krajowych: Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja poświęcona będzie także problematyce współpracy sieciowej, klastrów i współpracy biznesu z instytucjami naukowo-badawczymi.

Konferencja będzie miała charakter praktyczny i pozwoli uzyskać użyteczną, aplikacyjną wiedzę na temat:

  • Możliwości i zasad występowania przez firmy o środki europejskie w nowym okresie programowania (2014-2020),
  • Zasad przygotowywania wniosków o fundusze europejskie,
  • Obszarów tematycznych i rodzajów przedsięwzięć, które mają największą szansę na uzyskanie dofinansowania

Szczegółowe informacje na temat programu udziela:

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,

tel. 32 363-12-38, kom. 883-558-188,

piotr.celej@humanitas.edu.pl

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Firmę można zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl na dwa sposoby:

1. Przez certyfikowany podpis elektroniczny, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu i służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie takiego podpisu jest płatne.    

2. Darmową  alternatywą certyfikowanego podpisu elektronicznego jest profil zaufany, który  umożliwia korzystanie z podpisu na portalu ePUAP. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. Strona www.epuap.gov.pl daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Profil Zaufany uzyskuje się poprzez utworzenie konta na ePUAP www.epuap.gov.pl, a następnie złożenie odpowiedniego wniosku na ePUAP. Nie jest przy tym wymagane składanie żadnych podpisów elektronicznych. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP.
Uzyskanie Profilu Zaufanego możliwe jest również po przez samozaufanie, jest to funkcja pozwalającej na podpisanie Profilu Zaufanego własnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Za pośrednictwem ePUAP można załatwić wiele spraw urzędowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wystarczy zalogować się na stronę www.epuap.gov.pl i wybrać interesującą sprawę. Następnie wypełnia się wniosek, podpisuje go profilem zaufanym i wysyła do wybranego urzędu.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w życie weszła w maju br., wprowadziła  nowe formy wsparcia przedsiębiorców współpracujących z Urzędami Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej jest zainteresowany zacieśnianiem współpracy z rudzkimi firmami. Korzysta z możliwości zaoferowania pracodawcom nowych form pomocy, pozyskując środki finansowe na realizację m.in. bonów zatrudnieniowych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Bon zatrudnieniowy daje pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego, w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia.  Refundacja wynagrodzenia oraz składek przysługuje pracodawcy na okres 12 miesięcy, jednak po upływie tego okresu pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania pracownika przez okres kolejnych 6 miesięcy.

W przypadku refundacji składki ubezpieczenia społecznego, rudzki Urząd Pracy na podstawie umowy zawartej  z pracodawcą ma  możliwość zrefundowania  kosztów poniesienia tej składki. Refundacja obejmuje osoby do 30 roku życia, podejmujące pracę po raz pierwszy, zatrudniane na podstawie skierowania z Urzędu Pracy.  Zwrot kosztów ubezpieczenia przysługuje na okres do 12 miesięcy, w kwocie określonej w umowie podpisywanej z Urzędem, jednak nie wyższej niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Po opływie okresu refundacji określonego w umowie, pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanej osoby bezrobotnej przez okres kolejnych 6 miesięcy. Nowa forma pomocy pozwoli rudzkim przedsiębiorcom znacząco ograniczyć koszty związane z przyjęciem do pracy nowych osób.

Bliższych informacji udziela Powiatowy Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu: 32 771 59 11.

Comments Komentowanie nie jest możliwe

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z  o.o. ogłasza konkurs na Innowacyjnego Przedsiębiorcę Roku, który realizowany jest w ramach projektu systemowego Doradztwo KSI KSU dla Innowacyjnych, finansowanego w ramach działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
„Innowacyjny Przedsiębiorca Roku” jest skierowany do przedsiębiorców, którzy skorzystali z usługi Audytu Innowacyjności w ramach projektu systemowego PARP „KSI KSU Doradztwo dla innowacyjnych” i mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Konkurs jest przeprowadzany dla przedsiębiorstw należących do sektora MŚP, posiadających siedzibę na terenie Polski, prowadzących działalność w formie spółki handlowej lub cywilnej, a także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Celem konkursu jest:
- promocja innowacyjnych przedsiębiorstw,
- promocja innowacji wprowadzanych przez podmioty gospodarcze,
- zachęcanie firm do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oraz doskonalenia wykorzystywanych metod i procesów,
- wybór najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców w kategoriach: mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca.
Aby zgłosić udział w konkursie wystarczy wypełnić załączony Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 września 2014 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. 32  339 31 66
www.ksi.gapr.pl

 

Comments Komentowanie nie jest możliwe